Mẫu văn bản chuẩn theo thông tư 01/2011/TT-BNV

Công tác văn thư bao gồm các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư. Bởi vì những nhiệm vụ quan trọng mà trước đây hay bây giờ thì hoạt động này cũng được coi trọng vô cùng. Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin về mẫu văn bản chuẩn theo thông tư 01/2011/TT-BNV.

1. Khái quát thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và hướng dẫn tại Thông tư này.

Bạn Đang Xem: Mẫu văn bản chuẩn theo thông tư 01/2011/TT-BNV

Kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại Thông tư này bao gồm khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, vị trí trình bày các thành phần thể thức, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và các chi tiết trình bày khác, được áp dụng đối với văn bản soạn thảo trên máy vi tính và in ra giấy; văn bản được soạn thảo bằng các phương pháp hay phương tiện kỹ thuật khác hoặc văn bản được làm trên giấy mẫu in sẵn; không áp dụng đối với văn bản được in thành sách, in trên báo, tạp chí và các loại ấn phẩm khác.

2. Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản

Trình bày mẫu văn bản trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm (Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

image 166

Ghi chú:

Ô số:Thành phần thể thức văn bản

Phụ lục III

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẢN SAO VĂN BẢN(Trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm)(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

image 165

Ghi chú:

Ô số:Thành phần thể thức bản sao

3. Mẫu trình bày văn bản theo Thông tư 01

Dưới đây là một số mẫu văn bản theo Thông tu 01

3.1 Nghị quyết (cá biệt)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

………………….. (5) …………………..

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ ……………………………………………………………………………….

Căn cứ……………………………………………………………………………….. ;

…………………………………………………………………………………………. ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ………………………………… (6) ……………………………………….

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Điều … ………………………………………………………………………………..

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Điều … ………………………………………………………………………………..

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝHọ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu nội dung nghị quyết.

(6) Nội dung nghị quyết.

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần).

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

3.2 Nghị quyết (cá biệt) của Thường trực HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

………………….. (3) …………………..

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN …. (1)…………..

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ ………………………………. (4) ………………………………………….

…………………………………………. ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ………………………………… (5) ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

Điều … ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Nơi nhận:TM. THƯỜNG TRỰC HĐNDCHỦ TỊCH (6)Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tên thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tên xã, thị trấn).

(2) Địa danh

(3) Trích yếu nội dung nghị quyết.

(4) Các căn cứ khác để ban hành nghị quyết.

(5) Nội dung nghị quyết.

(6) Chức vụ của người ký, trường hợp Phó Chủ tịch được giao ký thay Chủ tịch thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ Chủ tịch, bên dưới ghi chức vụ của người ký (Phó Chủ tịch).

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng ản phát hành (nếu cần).

3.3 Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

………………….. (5) …………………..

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ……. (2)……

Căn cứ ……………………………………………………………………………….

Căn cứ……………………………………………………………………………….. ;

…………………………………………………………………………………………. ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ………………………………… (6) ………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Điều … ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… ./.

Nơi nhận:TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH (7)Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) hoặc Công ty mẹ (nếu cần).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

(3) Chức viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

(4) Địa danh.

(5) Trích yếu nội dung nghị quyết.

(6) Nội dung nghị quyết.

(7) Chức vụ của người ký, trường hợp Phó Chủ tịch được giao ký thay Chủ tịch thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ Chủ tịch, bên dưới ghi chức vụ của người ký (Phó Chủ tịch).

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

3.4 Quyết định (quy định trực tiếp)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ………………….. (6) …………………..

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (7)……

Căn cứ……………………………….. (8) ………………………………………. ;

Căn cứ……………………………….. (9)……………………………………….. ;

Xét đề nghị của ………………………………………………………………….. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ………………………………… (10) ……………………………………

…………………………………………………………………………………………

Điều … ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. ./.

Nơi nhận:QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (11)Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành quyết định.

(3) Đối với quyết định cá biệt, không ghi năm ban hành giữa số và ký hiệu của văn bản.

(4) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành quyết định.

(5) Địa danh

(6) Trích yếu nội dung quyết định.

(7) Nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của người đứng đầu (ví dụ: Bộ trưởng Bộ…., Cục trưởng Cục…., Giám đốc…, Viện trưởng Viện …., Chủ tịch…); nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tổ chức thì ghi tên tập thể hoặc tên cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Ban thường vụ…., Hội đồng…., Ủy ban nhân dân….).

(8) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức).

(9) Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong nội dung quyết định.

(10) Nội dung quyết định.

(11) Quyền hạn, chức vụ của người ký như Bộ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc, Viện trưởng v.v…; trường hợp ký thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt “TM.” vào trước tên cơ quan, tổ chức hoặc tên tập thể lãnh đạo (ví dụ: TM. Ủy ban nhân dân, TM. Ban Thường vụ, TM. Hội đồng…); trường hợp cấp phó được giao ký thay người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản; các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 12 của Thông tư này.

(12) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(13) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

3.5 Quyết định (quy định gián tiếp) (*)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành (Phê duyệt) ………………….. (5) …………………..

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (6)

Căn cứ……………………………….. (7) ……………………………………… ;

Căn cứ……………………………….. ;

Xét đề nghị của ………………………………………………………………….. ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành (Phê duyệt) kèm theo Quyết định này …….. (5)

……………………………………………. ………………………………………….

Điều … ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….. ./.

Nơi nhận:QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (8)Họ và tên

Ghi chú:

(*) Mẫu này áp dụng đối với các quyết định (cá biệt) ban hành hay phê duyệt một văn bản khác như quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch, đề án, phương án…

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành quyết định.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành quyết định.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu nội dung quyết định.

(6) Nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của người đứng đầu (ví dụ: Bộ trưởng Bộ…., Cục trưởng Cục…., Giám đốc…., Viện trưởng Viện …., Chủ tịch…); nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tổ chức thì ghi tên tập thể hoặc tên cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Ban thường vụ…., Hội đồng…., Ủy ban nhân dân….).

(7) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (như ghi chú ở mẫu 1.2).

(8) Quyền hạn, chức vụ của người ký như Bộ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc, Viện trưởng v.v…; trường hợp ký thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt “TM.” vào trước tên cơ quan, tổ chức hoặc tên tập thể lãnh đạo (ví dụ: TM. Ủy ban nhân dân, TM. Ban Thường vụ, TM. Hội đồng…); trường hợp cấp phó được giao ký thay người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản; các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 12 của Thông tư này.

(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

3.6 Mẫu văn bản (ban hành kèm theo quyết định) (*)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÊN LOẠI VĂN BẢN

………………….. (1) …………………..(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-…… ngày ….. tháng ….. năm 20…… của …….)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.……………………………………………………………………………..

…………………………………………….

Điều 2.……………………………………………………………………………..

……………………………………………. ;

Chương …

………………………………………

Điều ………………………………………………………………………………..

……………………………………………. ;

Chương …

………………………………………

Điều ………………………………………………………………………………..

……………………………………………. ;

Điều ………………………………………………………………………………..

……………………………………………. ;

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝNguyễn Văn A

Ghi chú:

(*) Mẫu này áp dụng đối với các văn bản được ban hành kèm theo quyết định (cá biệt), bố cục có thể bao gồm chương, mục, điều, khoản, điểm.

(1) Trích yếu nội dung của văn bản.

3.6 Văn bản có tên loại khác (*)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÊN LOẠI VĂN BẢN (6)

………….. (7)………………

………………………………………………….. (8) …………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

Nơi nhận:QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (9)Họ và tên

Ghi chú:

* Mẫu này áp dụng chung đối với đa số các hình thức văn bản hành chính có ghi tên loại cụ thể như: chỉ thị (cá biệt), tờ trình, thông báo, chương trình, kế hoạch, đề án, báo cáo, quy định v.v… Riêng đối với tờ trình có thể thêm thành phần “kính gửi” ở vị trí 9a.

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.

(3) Chữ viết tắt tên loại văn bản.

(4) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.

(5) Địa danh

(6) Tên loại văn bản: chỉ thị (cá biệt), tờ trình, thông báo, chương trình, kế hoạch, đề án, phương án, báo cáo .v.v…

(7) Trích yếu nội dung văn bản.

Xem Thêm : 20 loại cây xanh trong nhà dễ trồng làm nổi bật không gian nội thất

(8) Nội dung văn bản.

(9) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký như Bộ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc, Viện trưởng v.v…; trường hợp ký thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt “TM.” vào trước tên cơ quan, tổ chức hoặc tên tập thể lãnh đạo (ví dụ: TM. Ủy ban nhân dân, TM. Ban Thường vụ, TM. Hội đồng…); nếu người ký văn bản là cấp phó của người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản; các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 12 của Thông tư này.

(10) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(11) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản vàsố lượng bản phát hành (nếu cần).

3.7 Công văn

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………………………………………………….. (7) …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………….. ./.

Nơi nhận:QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (8)Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị (Vụ, phòng, ban, tổ, bộ phận chức năng) soạn thảo công văn.

(5) Địa danh

(6) Trích yếu nội dung công văn.

(7) Nội dung công văn.

(8) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký như Bộ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc, Viện trưởng v.v…; trường hợp ký thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt “TM” trước tên cơ quan, tổ chức hoặc tên tập thể lãnh đạo, ví dụ: TM. Ủy ban nhân dân, TM. Ban Thường vụ, TM. Hội đồng…; nếu người ký công văn là cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chữ viết tắt “KT” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký công văn; các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 12 của Thông tư này

(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(11) Địa chỉ cơ quan, tổ chức; số điện thoại, số Telex, số Fax; địa chỉ E-Mail; Website (nếu cần).

* Nếu nơi nhận (kính gửi) là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh, chức vụ ấy vào.

3.8 Quyết định (cá biệt) của Thường trực Hội đồng nhân dân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về………………….. (4) …………………..

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN …. (1)…………..

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

…………………………………………. (5) …………………………………………. ;

…………………………………………. ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ………………………………… (6) ……………………………………….

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Điều … ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………… ./.

Nơi nhận:TM. THƯỜNG TRỰC HĐND (7) CHỦ TỊCH (8)Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, thị trấn.

(2) Số thứ tự đăng ký quyết định của Hội đồng nhân dân.

(3) Địa danh

(4) Trích yếu nội dung quyết định.

(5) Các căn cứ khác áp dụng để ban hành quyết định.

(6) Nội dung quyết định.

(7) Thẩm quyền ký văn bản.

(8) Nếu Phó Chủ tịch ký thì ghi: KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nếu Ủy viên Thường trực ký thì ghi: KT. CHỦ TỊCH

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

3.8 Văn bản có tên loại của các Ban Hội đồng nhân dân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÊN LOẠI VĂN BẢN

………………….. (5) …………………..

…………………………………………. (6) ………………………………………….

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………. ;

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………. ;

Nơi nhận:TM. BAN KINH TẾ NGÂN SÁCHTRƯỞNG BAN (7) Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn.

(2) Số thứ tự đăng ký văn bản của Hội đồng nhân dân.

(3) Chữ viết tắt tên loại văn bản.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu nội dung văn bản.

(6) Nội dung văn bản.

(7) Nếu Phó Trưởng ban ký thì ghi:

KT. TRƯỞNG BANPHÓ TRƯỞNG BAN

(8) Chữ viết tắt tên Ban soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(Mẫu này dùng chung cho tất cả các loại văn bản có tên loại do các Ban của Hội đồng nhân dân ban hành).

3.9 Văn bản có tên loại của Đoàn Đại biểu Quốc hội

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÊN LOẠI VĂN BẢN

………………….. (4) …………………..

…………………………………………. (5) ………………………………………….

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………. ;

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………. ./.

Nơi nhận:TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (6)TRƯỞNG ĐOÀN (7) Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

(2) Chữ viết tắt tên loại văn bản.

(3) Địa danh

(4) Trích yếu nội dung văn bản.

(5) Nội dung văn bản.

(6) Thẩm quyền ký văn bản. Nếu Trưởng Đoàn ký với thẩm quyền riêng thì không có dòng quyền hạn.

(7) Nếu Phó Trưởng đoàn ký thì ghi:

KT. TRƯỞNG ĐOÀNPHÓ TRƯỞNG ĐOÀN

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, số lượng bản phát hành (nếu cần).

(Mẫu này dùng chung cho tất cả các loại văn bản có tên loại của Đoàn Đại biểu Quốc hội).

3.10 Công điện

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG ĐIỆN

………….. (5)………………

………….. (6) điện

……………………………………….. (7) ……………………………………………

……………………………………….. (8) ……………………………………………

………………………………………….

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

………………………………………….

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………. ./.

Nơi nhận:QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝHọ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công điện.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công điện.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu nội dung điện.

(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh của người đứng đầu.

(7) Tên cơ quan, tổ chức nhận điện

(8) Nội dung điện.

(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

3.11 Giấy mời

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI

………….. (5)………………

…………………………… (2) ……………….. trân trọng kính mời:

Ông (bà) …………………………….. (6) ………………………………………….

Tới dự ……………………………….. (7) ………………………………………….

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Thời gian:……………………………………………………………………………..

Địa điểm ……………………………………………………………………………..

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………. ./.

Nơi nhận:QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝHọ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu nội dung cuộc họp.

(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

3.12 Giấy giới thiệu

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY GIỚI THIỆU

…………………………… (2) ……………….. trân trọng giới thiệu:

Ông (bà) …………………………….. (5) ………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………….

Được cử đến:……………………….. (6) ………………………………………….

Về việc:………………………………………………………………………………..

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày…………………………………. ./.

Nơi nhận:QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝHọ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.

3.13 Biên bản

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

………… (4) …………..

Thời gian bắt đầu………………….

Địa điểm……………………………..

Thành phần tham dự…………….

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Chủ trì (chủ tọa):…………………………………………………………………..

Thư ký (người ghi biên bản):……………………………………………………

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ….. giờ ….., ngày …. tháng ….. năm …… ./.

THƯ KÝHọ và tênCHỦ TỌAHọ và tênNơi nhận:

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo.

(5) Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).

3.14 Giấy biên nhận

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY BIÊN NHẬN

Hồ sơ….

Họ và tên:……………. (5) …………………………………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác:……………………………………………………….

Đã tiếp nhận hồ sơ của:

Ông (bà): …………………………… (6) ………………………………………….

…………………………………………. bao gồm:

1…………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………… (7) ………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………. ./.

Nơi nhận:NGƯỜI TIẾP NHẬNHọ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy biên nhận hồ sơ.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy biên nhận hồ sơ.

(4) Địa danh

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người tiếp nhận hồ sơ.

(6) Họ và tên, nơi công tác hoặc giấy tờ tùy thân của người nộp hồ sơ.

(7) Liệt kê đầy đủ, cụ thể các văn bản, giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ.

(8) Tên người hoặc cơ quan gửi hồ sơ.

3.15 Giấy chứng nhận

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN

…………..………………

……………………………………….. (2) ……………………………. chứng nhận:

………………………………………….. (5) ………………………………………….

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………..

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………..

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

………………………………………….. ./.

Nơi nhận:QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝHọ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy chứng nhận.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy chứng nhận.

(4) Địa danh

(5) Nội dung chứng nhận: xác định cụ thể người, sự việc, vấn đề được chứng nhận.

(6) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

3.16 Giấy đi đường

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Cấp cho ông (bà):…. (5) …………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Nơi được cử đến công tác:……………………………………………………….

Giấy này có giá trị hết ngày: ….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝHọ và tên
Nơi đi và đếnNgày thángPhương tiệnĐộ dài chặng đường (Km)Thời gian ở nơi đếnXác nhận của cơ quan (tổ chức) nơi đi, đến

– Vé người: … vé x …… đ = ……………. đ

– Vé cước: … vé x ……. đ = ……………. đ

– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại: ..… vé x …… đ = ……………. đ

– Phòng nghỉ: …….. … vé x …… đ = ……………. đ

1. Phụ cấp đi đường:………………………………………………………………………………………… đ

2. Phụ cấp lưu trú:……………………………………………………………………………………………. đ

Tổng cộng:……………………………………………………………………………………………………….. đ

NGƯỜI ĐI CÔNG TÁCHọ và tênPHỤ TRÁCH BỘ PHẬNHọ và tênKẾ TOÁN TRƯỞNGHọ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy đi đường.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy đi đường.

(4) Địa danh

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được cấp giấy.

3.17 Giấy nghỉ phép

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY NGHỈ PHÉP

Xét Đơn xin nghỉ phép ngày…………………………………………………… của ông (bà)

…………………………… (2) …………………… cấp cho:

Ông (bà):……………… (5) ………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Nghỉ phép năm ………. trong thời gian: …………., kể từ ngày ………. đến hết ngàytại ……………………………………………… (6) ………………………………………….

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝHọ và tên Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy nghỉ phép.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy nghỉ phép.

(4) Địa danh

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được cấp giấy phép.

(6) Nơi nghỉ phép.

(7) Người được cấp giấy nghỉ phép.

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

3.18 Phiếu chuyển

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU CHUYỂN

…………..………………

……………………………………….. (2) ………..có nhận được ……… (5)

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………….

…………………………………………. (6) …………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Kính chuyển……………………….. (7) …………. xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝHọ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành phiếu chuyển.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành phiếu chuyển.

(4) Địa danh.

(5) Nêu cụ thể: đơn, thư của cá nhân, tập thể hoặc văn bản, tài liệu của cơ quan, tổ chức nào, về vấn đề hay nội dung gì.

(6) Lý do chuyển.

(7) Tên cơ quan, tổ chức nhận phiếu chuyển văn bản, tài liệu.

(8) Thông thường, phiếu chuyển không cần lưu nhưng phải được vào sổ đăng ký tại văn thư cơ quan, tổ chức để theo dõi, kiểm tra.

3.19 Phiếu gửi

PHIẾU GỬI

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………………….

…………………………… (2) …………………… gửi kèm theo phiếu này các văn bản, tài liệu sau:

1…………………………. (5) ………………………………………………………..

2……………………………………….. ………………………………………………

Xem Thêm : Những loại cây cảnh trang trí trong phòng khách

……………………………………………………………………………………………

Sau khi nhận được, đề nghị …… (6)……….. gửi lại phiếu này cho..

…………………………………………. (2)…………………………………………. ./.

Nơi nhận:QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝHọ và tênNgười nhậnHọ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành phiếu gửi.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành phiếu gửi.

(4) Địa danh

(5) Liệt kê cụ thể các văn bản, tài liệu được gửi kèm theo phiếu gửi.

(6) Tên cơ quan tổ chức nhận phiếu gửi và văn bản, tài liệu.

(7) Phiếu gửi không cần lưu nhưng phải được gửi vào sổ đăng ký tại VT cơ quan, tổ chức để theo dõi.

(8) Địa danh nơi cơ quan, tổ chức nhận phiếu gửi và văn bản, tài liệu đóng trụ sở.

3.20 Thư công

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÊN LOẠI THƯ CÔNG (3)

…….…….. (4) ………………….….

………………………….. (5) …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………. ./.

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI GỬI THƯHọ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức nơi công tác của người ban hành Thư công.

(2) Địa danh

(3) Tên loại thư công (Thư chúc mừng, Thư khen, Thư thăm hỏi, Thư chia buồn).

(4) Trích yếu nội dung Thư công.

(5) Nội dung Thư công.

(6) Logo của cơ quan, tổ chức.

Chú ý: Thư công không đóng dấu của cơ quan, tổ chức.

3.21 Bản sao văn bản

BỘ ……………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TƯ

…………………………………

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………….. ./.

Nơi nhận:BỘ TRƯỞNGNguyễn Văn ATÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)SAO Y BẢN CHÍNH (1)Nơi nhận:QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (7)Nguyễn Văn A

Ghi chú:

(1) Hình thức sao: sao y bản chính, trích sao hoặc sao lục.

(2) Tên cơ quan, tổ chức thực hiện sao văn bản.

(3) Số bản sao.

(4) Ký hiệu bản sao.

(5) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức sao văn bản.

(6) Địa danh.

(7) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký bản sao.

4. Dịch vụ tại Luật ACC

Luật ACC xin gửi lời chào tới quý khách!

Tại ACC, quý khách có thể nhận được dịch vụ tư vấn và làm thủ tục trọn gói vô cùng nhanh chóng. Chúng tôi luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về quy trình, thủ tục thực hiện; hồ sơ cần chuẩn bị; hướng dẫn quý khách ký và hoàn thiện theo quy định; Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan 24/7.

Trên đây là một số chia sẻ về mẫu văn bản chuẩn theo thông tư 01/2011/TT-BNV. Trong những năm vừa qua, Luật ACC luôn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý. Công ty chúng tôi với đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp luôn sẵn lòng hỗ trợ và đáp ứng tối đa những yêu cầu của quý khách. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh và chính xác nhất theo:

Email: info@accgroup.vn

Hotline: 1900 3330

Zalo: 084 696 7979

Đánh giá post

Nguồn: https://noithatpmax.com
Danh mục: Đời Sống

Recommended For You

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.